Co to czyn nieuczciwej konkurencji

szafka na dokumenty
Aktem nieuczciwej konkurencji, zgodnie z ustawą, jest działanie niezgodne z normą prawną lub dobrymi zwyczajami , jeżeli zagraża lub narusza dobra innego przedsiębiorcy lub użytkownika . W przypadku popełnienia przez podmiot występujący na rynku postępku nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego dobra zostały w ten sposób naruszone (lub choćby tylko zagrożone) może wystąpić do sądu z przewidzianymi ustawą żądaniami . Za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji, zagraża zatem między innymi odpowiedzialność cywilna.

Następnym środkiem, jaki może zastosować przedsiębiorca chroniąc się przed nieuczciwą konkurencją, jest proces z roszczeniem o usunięcie następstw zabronionych działań. Znak towarowy i prawo autorskie to dwa trwałe elementy o które warto zadbać. Czynem nieuczciwej konkurencji, zgodnie z przepisami , jest zachowanie niezgodne z normą prawną lub dobrymi obyczajami , jeżeli zagraża albo ignoruje dobra innego przedsiębiorcy lub (patrz szczegóły) użytkownika. W przypadku popełnienia przez podmiot występujący na rynku czynu nieuczciwa konkurencja, przedsiębiorca, którego interes został w taki sposób naruszony (lub (zobacz też pl.itl-omega.eu) choćby tylko zagrożony) powinien wnieść pozew do sądu z przewidzianymi przez ustawę żądaniami. Za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji np nieuczciwa konkurencja w reklamie, zagraża zatem między innymi odpowiednia kara .
Domowe dokumenty pod ręką!
Autor: mBox
Źródło: mBox

Późniejszym środkiem, jaki może zastosować przedsiębiorca broniąc się przed nieuczciwą konkurencją, jest wystąpienie z domaganiem się o usunięcie wyników zabronionych zachowań . Jak wiadomo, znak towarowy stanowi bardzo cenny składnik majątkowy przedsiębiorstwa. Nie powinien przeto nikogo dziwić fakt, iż przedsiębiorcom zależy na jego zabezpieczeniu . Jest ona możliwa i realnie wcielana w życie dzięki  prawu ochronnemu na znak towarowy, który to znak przedsiębiorca ma możliwość uzyskać w procesie rejestracji.

Gwarancja asekuracji płynie wprost z przepisu , który mówi , że „Poprzez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego korzystania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy”. To, czy znak towarowy podlega ochronie na gruncie prawa autorskiego zależy w większości od kształtu znaku. Ze względu na ocena percepcji wyróżnia się znaki słowne, obrazowe, plastyczne, akustyczne i kombinowane. Znak towarowy to majątkowe bogactwo , które podlega zabezpieczeniu w głównej mierze na podstawie przepisów prawa własności przemysłowej oraz normom odnoszących się do zwalczanie nieuczciwej konkurencji.